Slovník – sanskrt, …


Slovníček jsem začala sepisovat, protože se mě přátelé často ptali na význam modliteb, duchovních jmen, výrazů. Kéž dobře slouží! Pokud se někde objeví chyba, velmi se omlouvám a prosím znalejší o opravu. Hodně je jich jen z paměti.

Většina slov je sanskrtských a objevuje se zde jejich český i anglický přepis (např. „džóti“ i „jyoti“) a různé používané tvary. Budou zde i některá slova v jazyce páli a dalších (indických). Nejde zde tolik o druh jazyku, jako o význam slova.

.
Pro rychlejší orientaci: 

A, BČ, D, EG, H, I, J, K, L, M, NPR, S, Š, T, U, V

.

Souhrnně:

.

A

adršta – nevnímatelný

advaita – „ne dva“, nedvojná, neduální

aham – já

ahankára, ahamkára – ego

ahimsa, ahiṁsā, ahinsa, ahinsá – neubližování žádné živé bytosti skutkem, slovem ani myšlenkou

akáša – prostor

amar – nesmrtelný, ten, kdo je zajedno s nesmrtelnou duší

amrita – nesmrtelnost, věčnost

ananta, anantah – nekonečný

aneka – „ne (pouze) jeden“, všechny

anna – potrava, jídlo, výživa

annamaja-koša – hrubé tělo

annapúrna – „plnost jídla, výživy“, hinduistická bohyně

aparigraha – oproštěnost, nelpění na majetku

arúpa – bez podoby

asparša – nad protiklady, bez protikladů

astéja – nezcizování a nepoškozování majetku ostatních

avatar, avatāraḥ – (doslovně ze slov: dolů, sestoupit + prochází, překračuje) – manifestace božství nebo osvícené duše tělesně na Zem, vtělení spasitele, učitele

avidjá – nevědomost; příčinná látka, nejjemnější forma hmoty

avináši – nehynoucí, nezničitelný

ádi – prvotní, prapůvodní

ágámi-karma – (ágami = „přicházející“)  – ta karma, kterou vytváříme v tomto současném životě

ájur – život

ájurvéda – „věda / vědění o životě“, tradiční indické lékařství

ánanda – blaženost

ásana – trůn, podložka na sezení, taktéž název pozic v hathajóze

asparša – „ne dotek“, bez protikladů

átman, átmá – niterné jsoucno, duše, Vědomí pronikající tělem – více zde

.

B

baba – otec, duchovní titul

bala – síla, moc

bála – chlapec

bhadžan – duchovní píseň

bhadžé – uctívat Boha písní

bhagaván – vznešený, Nejvyšší Bůh

bhakta – oddaný, uctívač, ten, kdo jde duchovní cestou lásky k Bohu

bhakti – láska, oddanost k Bohu

bhaktijóga – cesta lásky k Bohu, sjednocení láskou

bhavantu – nechť jsou, nechť se stanou

bhikkhu – plně ordinovaného buddhistický mnich (páli)

bhikkhuní – plně ordinovaná buddhistická mniška (páli)

bhikšu – plně ordinovaného buddhistický mnich (sanskrt)

bhikšuní – plně ordinovaná buddhistická mniška (sanskrt)

bhirádža – zářící, oslnivý

bhútajadžňa – uctívání skrze službu všem živým bytostem (zvířatům, rostlinám, lesům), respekt životu a životnímu prostředí (svámí Paramárthananda: Védánta, str 39)

bódhi – probuzení, osvícení

bóló – zpívejme, říkejme

brahma – neomezené, nekonečné, absolutno, více zde

buddhi – rozum (vyznačující se analýzou, úsudkem, vyvozováním závěrů atd., rozumová či intelektová schopnost, intelekt)

.

Č

čakra – „kolo, kruh“, energetická centra v jemném těle

čakšu – zrak

čandra – Měsíc, zářící

čétana – vědomá

čit – vědomí

čitta – mysl, myšlenka, inteligence, schopnost paměti, která uchovává všechny získané informace

čittra nadí, čitriní – „zářící kanál, světelná žíla, kanál světelné energie“ – energetický kanálek v sušumně v páteři

.

D

daja, dajá – soucit

dama – ovládání smyslů, kontrola smyslů

dás – služebník

dásí – služebnice

déva – „zářící“ – bůh

déví – „zářící“ – bohyně

dhairya – trpělivost a odhodlanost

dháraná – koncentrace

dhjána – proud meditace, dokonalá nepřerušovaná meditace

dhjánjóga – duchovní cesta meditace, dokonalého nepřerušovaného proudu meditace, sjednocení meditací

drg-dršja-vivéka – „pozorovatel, pozorovaná věc, rozlišení“

dršta – vnímatelný, zakoušený

dukha – utrpení, neštěstí, smutek

durgá – „nedosažitelná, nepřemožitelná“, hinduistická bohyně

dvaita – dva, dvojnost, dualita

džagad, džagat – vesmír

džagrad – bdělý stav (na rozdíl od spánku)

džaj, džaja – vítězství

džanardán – vítězný

džapa – praxe opakování božího jména či některé mantry (nejčastěji tiše v mysli)

džňánedrijas – smyslové orgány poznávání (pět orgánů, které zakoušejí pět typů vjemů podnětů – zrak, sluch, čich, hmat, chuť)

džej – vítězství

-dží – přípona za jménem či titulem, jež slouží jako výraz úcty

džíva – individuální živá bytost v těle, jedinec

džívanmukta – zaživa osvobozen (plně osvícený člověk v těle)

džňána – poznání, moudrost, přirozené setrvávání v pravé skutečnosti

džňánin – ten, kdo jde duchovní cestou moudrosti, analýz, rozlišování skutečného od neskutečného; moudrý, ten, kdo poznal, dosáhl sebepoznání

džóti, džjóti  – světlo

.

E

eka, éka – jeden, jediný

.

G

gai, gau, gou, gó – kráva

gandha – pach, vůně

gaurí – bílá, bělostná (další jméno hinduistické bohyně Parvatí)

ghrána – čich

giri – hora

gíta – zpěv, píseň

góvinda – ochránce krav, ochránce života

guna – kvalita, vlastnost

guru – ten, kdo rozptyluje temnotu, duchovní učitel

.

H

hridaja – srdce

.

I

išta – milovaný, uctívaný

išta-dévatá – vyvolená podoba božství, ke které se uctívač obrací

íšvara – pán, bůh

íšvara pranidháná – oddanost meditačnímu ideálu

.

J

jai [džaj, džej] – vítězství

japa [džapa] – praxe opakování božího jména či některé mantry (nejčastěji tiše v mysli)

jnana [ďňana, džňána, gňána]- moudrost, přirozené setrvávání v pravé skutečnosti

jóga – doslova „jho“, spojení, sjednocení

jóginí – jóginka

juga – věk, období vývoje světa

jyoti [džóti] – světlo

.

K

kalpa – světový cyklus, období

kančana – zlato, zlatý

karmajóga – duchovní cesta odpoutané činnosti, činnosti pro blaho všech bytostí

karmajógin – člověk praktikující karmajógu ↑

karmendrijas, karmendrije – smyslové orgány konání (ústa, ruce, nohy, …)

karuná – soucit ke všem bytostem bez rozdílu a úsilí být užitečný

kálí – černá

kárana – příčina

kévala – dočasné

koša, kóša – „pouzdro“, tělo

krijá – aktivita; mimovolné těla pohyby při meditaci, provázející pročišťování nádí

krijášakti – síla konat, síla být aktivním

kripa – milost

kšamá – snášenlivost

kundala – prsten, kruh, náušnice

.

L

lakšmí – štěstí, dobré, šťastné znamení (jméno hinduistické bohyně)

leela, líla – božská hra (na žáka a gurua, na lásku bhakty, na vesmír, na bytosti jež poznávají svou podstatu)

.

M

madhjama – střed

madhura – milý, půvabný, sladký jako med

mahá – velká/ý

mahátma – (ze slov mahá átmá) velká duše, velký Duch

maitrí – nepodmíněné přátelství, milující laskavost

mala – růženec, modlitební korálky

manas, manah – mysl (vyznačující se emocemi, touhami a pochybováním, schopnost emočního prožívání)

mani – klenot

mantra – „ochrana mysli“ (ze slov manas – mysl a trai – chránit) (uvádí se také „čištění mysli“) – posvátné slovo, slabika, zvuk

manušjajadžňa – uctívání skrze službu lidstvu

marga – cesta .(bhakti-marga – cesta lásky, mokša-marga, džňana-marga, …)

mauna – mlčení

– matka, duchovní titul

mája – vzhled, iluze, klam, závoj nevědomosti bytostí; také božská tvořivá moc

mála – růženec, modlitební korálky

máta – matka, duchovní titul

mókša – vnitřní svoboda, vysvobození, konečné vysvobození

muditá  – chápavá nesobecká radost

mudrá, mudra – gesto, znak, symbol, pozice rukou, těla

mukti – vysvobození

mukunda – ten, kdo dává vysvobození

mumukšu – osoba toužící po vysvobození

mumukšutva – touha po svobodě

murti, mūrti – forma, zpodobnění, ztělesnění, zosobnění (např. sochám a obrazům božstev se tak říká)

múla – základní, kořenná, původní

múládhára – základní, kořenová čakra

.

N

namah, namaha – provolávat slávu, oslavovat

namas – pozdrav, pocta, poklona, obdiv

namaskár, namaskára, namaskáram – uctivý pozdrav, položení se v pokloně na zem

namasté – „klaním se ti“ – pozdrav posvátné duši v každé bytosti

namó – pozdrav, oslovení

nandana – syn, potěšit, rozradostnit

nádí – kanálky, jimiž v jemném těle prochází energie

náma – jméno

náth – pán (Kášínáth, Gópínáth,..)

nibbána – ustání (žádostivosti, nevědomosti, strasti,..), vysvobození. Slovo je v jazyce páli a znamená totéž, co sanskrtské slovo nirvána.

nidrá – spánek

nirvána – ustání (žádostivosti, nevědomosti, strasti,..), vysvobození

nirvikalpa – stav, kdy všechny rozdílnosti (např. rozdíl mezi subjektem a objektem) zanikají

niškámakarman – činnosti nemotivované touhami

ništhá – naprostá oddanost, duchovní pohroužení se do objektu, k němuž cítíme tuto oddanost

nitjánanda – věčné štěstí

.

P

padma – lotos

para, param – absolutní, nejvyšší

parahit – nesobecká oddanost blahu ostatních

prabhu – vynikající osoba, ušlechtilá osoba, mistr, kníže, princ. Používá se také jako oslovení či titul pro mužské uctívače boha Krišny a Višnua

pradakšina – obcházení svatého objektu (hory atd.)

prakáša – vyzařování světla

pralaja – rozpuštění světa

prasád, prasádám, prašád – požehnaný pokrm, Boží dar

pratjáhara – odpoutání smyslů od smyslových předmětů; nelpění na objektech smyslů

prá – plnit, proudit

prána – životní dech, životní síla a energie, kterou potřebuje každý organismus, aby mohl fungovat na fyzické úrovni; nekonečná, všudypřítomná a projevující se síla vesmíru, souhrn všech sil fyzických i duševních

pránájama – „ovládnutí prány“, dechová duchovní cvičení, která vedou ke zvýšení životní energie v těle (a k pročištění nádí a čaker, zvýšení soustředivosti atd. atd.)

prárabdha-karma – „to, co už začalo uzrávat“ – karma určující toto současné zrození a délku života

préma – nejvyšší láska k Bohu

prithvi, pritvi, prittvi – země

punja – plody správných činů

putra – syn

putrí – dcera

púdža, púdžá, pūjā – uctění, obřad uctění

púrnam – úplné, dokonalé

.

R

radžas – druhá ze tří gun – aktivita, činnost, energie, vášeň, touha, neklid, připoutanost, emoce

rasa, rasaná – chuť

ratna – drahokam

rádža – král

riši – mudrc, zřec

rši – mudrc, zřec

rúpa – tvar, forma, barva

.

S

sahadža – přirozený a trvalý

sahasra – tisíc

sahasranáma – tisíc jmen (určitého boha)

sahasrára – tisíciplátečná, sedmá čakra, korunní čakra

samádhi – „připevnění, ukotvení“, stav naprostého pohroužení, sjednocení

samdžňá – vnímání

samsára – koloběh zrození, smrti a opětovného zrození, v němž bloudí každá bytost, dokud žije v nevědomosti

sančita-karma – všechny dosud neuzrálé plody (našich skutků), nashromážděné během nesčetných minulých životů

sang, sangha – společenství

sanhitá – sbírka, svazek hymnů, svazek básní, slovník

sannjásin – ten, kdo se zřekl majetku a světa pro duchovní cestu, mnich

sannjásiní – ta, jež se zřekla majetku a světa pro duchovní cestu, mniška

sansára – koloběh zrození, smrti a opětovného zrození, v němž bloudí každá bytost, dokud žije v nevědomosti (Eduard Tomáš: Tajné nauky Tibetu, Avatar, 2000, str. 196)

santa – světec, asketa

santam – svatý, ctihodný, chvályhodný

santóša – spokojenost, veselá mysl, soucit

sarva – všechny

sat – existence, bytí; skutečné, dobré, věčné

satja – Pravda, pravdivý

satjam – pravdivě, pravdomluvnost

satsang – setkání s duchovní Pravdou, společenství s duchovními lidmi

sattva – první ze tří gun – čistota, průzračnost, jas, klid, mír, duchovnost, poctivost, dobrota

satya – pravda, pravdivý

satyam – pravdivě, pravdomluvnost

saurya – stálost, vytrvalost v duchovní praxi

sádhana – duchovní praxe, disciplína

sádhu – ušlechtilá bytost, oslovení pro svaté muže

ságar – oceán, moře

sákšin – svědek

séva – služba (sloužit dobru ve světě)

shyam – s tmavou pletí (tmavě modrou, černou)

shakti [šakti] – síla, energie, božská energie, to dynamické na Bohu, ženský aspekt. Šakti žehná, vede po duchovní cestě, uzdravuje, ochraňuje, sjednocuje.

shankara [šankara] – přinášející zdar, dokonalý, ušlechtilý

shanti [šánty] – mír, klid mysli

sharana,sharanam [šarana, šaranam] – útočiště

siddha – dokonalý

siddhi – dokonalost; také psychické, magické síly, nabyté na duchovní cestě. Nejsou tak důležité, jako je duchovní cíl.

smrti – z paměti vybavovaná moudrost

sparša – dotek

sršti – stvoření světa

sthúla – „hrubý“, hmotný, fyzický, fyzická manifestace Boha

sugandhi, sugandhim – nejvyšší Bytost, mající nádhernou vůni (zpívá se v mahamrityunjaya mantře)

sukha – štěstí, blaho

sumati – vlídnost, oddanost, mající čisté dobré úmysly

sundara – krásný

sušumná – kanálek energie v jemném těle, velmi důležitý. „Dle anatomických popisů lidského těla zaujímá tentýž prostor jako míšní dutina v páteři“ – Eduard Tomáš, Tajné nauky Tibetu, nakladatelství Avatar, 2002

sušupti – hluboký spánek beze snů

suvéša – krásně oblečený, ozdobený

súkšma – jemný, nehmotný, éterický

súrja – slunce

svadhjája – studium posvátných spisů

svapna – spánek se sny

svarúpa – skutečná podstata, přirozený stav vědomí (klid, poznání, blaženost), vlastní podstata božstva

svámí – „pán“, duchovní osoba, titul před jménem hinduistického mnicha, učitele

.

Š

šabda – zvuk

šakti – síla, energie, božská energie, to dynamické na Bohu, ženský aspekt. Šakti žehná, vede po duchovní cestě, uzdravuje, ochraňuje, sjednocuje.

šambhó – laskavý, dávající radost a štěstí

šankara – přinášející zdar, dokonalý, ušlechtilý

šarana, šaranam – útočiště

šauča – čistota

šánti – mír, klid mysli

šás – učit

šástra – písma (ze slov šás a trai – učit a ochraňovat)

šaríra – tělo (sthúla-šaríra, súkšma-šaríra, kárana-šaríra)

šloka – verš

šravana – studium písem za pomoci gurua

šréjas – věci dobré z hlediska duchovního růstu

šrí – svatý

šrotram – sluch

šúnja – prázdno, prázdný

šúnjatá – prázdnota (duchovní, kladná)

.

T

tamas – třetí z gun – temnota, nevědomost, tupost

tapas – tap = „žár“, žár, který vzniká při odříkání a disciplíně a ničí nečistoty v mysli, duševní síla, koncentrace, aktivní kladná síla, rozpouštějící ego

tapasví – asketa

tattva – prvek, princip, esence

tejas, tédžas – lesk, záře, plamen, oheň, tattva ohně

tírtha – „brod nebo přechod; termín používaný s ohledem na místo zesílené posvátnosti, kde se božské protíná s obyčejným světem“ – C. Scott Littleton: Moudrost východu, str. 163, . posvátné místo, objekt, předmět uctívání

tjága – zřeknutí se

trai – ochraňovat

trajambaka – tříoký

traja – trojice

tri – tři, trojí

trimurti, trimūrti – mající trojí podobu

tvač – hmat

tvaméva – pouze / jen ty

.

U

uttama – nejvyšší

.

V

vairágja – nepřipoutanost, neulpívání, nevášnivost, indiference, být bez žádosti. Když duše nemá zájem v ničem jiném, než v Bohu a realizaci.

váč – ústa, orgán řeči, řeč

váju – vítr, vzduch, někdy se používá i pro pránu

vásana – závislost, sklony mysli

védaná – pocit

védy – vědění, posvátné spisy

védánta – závěr Véd, posvátných spisů

vidéha-mukti – vysvobození po smrti (na rozdíl od džívanmukti, vysvobození zaživa)

vidžňána – vědomí

vivéka – rozlišování

 

4 komentáře u „Slovník – sanskrt, …“

  1. ♥ Moc děkuji, milá Eleanor, to mě těší 🙂 ..Magicmax je takový vtipný no 😀 Teď už má článek dva skvělé komentáře od dvou skvělých přátel 🙂

 1. Říkal jsem si: Který článek si dneska přečtu a slovník.
  Pamatuješ jak jsem slíbil že si zapamatuju tvou specializaci. dhjánjóga (asi se to nepovedo, že), tak jsem si říkal. Když mi dělalo problém to jedno slovo, tak zkusím jak mi pújdou další. Takže jsem si zkusil každé slovo ze slovníku vyslovit.
  ahankára – To slovo se mi moc líííbí! Až budu mít auto (jestli budu) tak až mi někdo řekne: To je ale velká kára! To moje Ahankára je ještě větší! Třeba jednou někdo muj trapný vtip pochopí. A jestli jo tak ti to poběžím napsat.
  Ahimsa – já to u sebe v pokoji snažil vyslovat nejen správně ale i jako nějaká záporná čarodějnice z grotesek. Tak jsem ty různé výrazy opakoval několikrát do kola dokud jsem to nevyslovil dobře. A pak jsem zjistil že to znamená neubližovat. O co se snažím. Ze mně nikdy nebude zlá čarodějnice.
  baba – otec, duchovní… : To je velice zajímavý překlad! Takže kdyby jsem někdy náhodou mezi sanskrtci řekl někomu že je skvělá baba, tak si budou myslet že možná mluvím o duchovním titulu. To zní zajímavě!
  Slovo Avatar znám z animovaného seriálu od Nickelodeonu a z toho filmu se přerostlýma šmoulama. A zdá se mi to obvzlášť na ten seriál jako skvěle vysvětlený význam. A hlavně jsem rád že jsem našel slovo, které znám.
  nezcizování – to si napsala hezky. Tak hezky bych to nenapsal.
  Nějaké slova mně tak moc bavila vyslovat až sem je vyslovoval víckrát: aparigraha, džanardán , gau (od ted budu říkat kravám gau, zní to hezky a na krávu vznešeně.), kévala, ságar…
  Nikdy jsem přesný výraz slova guru neslyšel. Od ted až zase uvidím billboard Evropy2 s Leošem Marešem převlečeného za Guru – budu vědět co pro éter Evropy2 znamenají.
  Až někdy uslyším ajaj tak budu skrytě doufat že se pokusil říct jai.
  Jméno Včelky Mája je až moc výstižné. Pěkný. Něco jako že se časopis Enigma (časopis o záhadách) jmenuje podle prototipu na luštění kódu, jednoho z prvních počítačů.
  Skusím si zapamatovat svapna – líbí se mi pojem spánek se sny. Budu si pamatovat – s vápna dohromady a snad si na to někdy vzpomenu 🙂
  Až se někomu omylem v něčem nepoštěstí tak mu řeknu je jen malý rozdíl mezi trapasem a tapasem – vnitřní sílou. UŽ SE NA TO NEMUUŽU DOČKAT!!!
  Je taky zajímavé jaký malý rozdíl je mezi védy a věděním.
  Možná jsem všechny nepřečetl dobře ale stejně se mi to líbilo. Užil jsem si krás a zajímavých přesmyček s naším jazykem a cizím bez toho abych sem si ho musel vecpat do hlavy – tak proč by se mi taky nelíbilo.
  Jinak ve škole máme počítače, tak se snažím vždycky když v oblíbených uvidím tvůj odkaz tě navštívit. Aspoň ten index. Aby jsem ti aspoň trošku zvýšil návštevnost a navíc je to hezká tradice. A zaplní to čas o přestávce. Takže jsem to naklonění kurzívou a dání zpět viděl jen chvíli po tom co si to udělala. Zrovna jsem to jen tak aktualizoval a ono se to fakt změnilo. O jedné přestávce jsem ve třídě sám, tak se občas nudím, když už mám všechno na počítači hotové. Viděl jsem i o jak si asi šestkrát dala pryč nadpis a pak ho vložila. Fandím ti, až najdeš nejlepší řešení!

  1. 😀 To je úplně perfektní, perfektní a nejperfektnější komentář, milý Magicmaxi, moc děkuji! 🙂
   Specializaci sis zapamatoval skvěle, jsem poctěna. Překvapilo mě, že se někdo snaží si to zapamatovat. Většina lidí to ani neví.
   Vtípek s egem mě dostal 😀
   A to s trapasem a tapasem je moc milé 🙂
   Jsem ráda, že z Tebe nikdy nebude zlá čarodějnice 🙂
   Aparigraha, džanardán, gau (kravičky co potkáš, budou také poctěny!), kévala, ságar… se i mi moc líbí 🙂

   Hodně slov se najde podobných sanskrtu, on je starým jazykem a pravděpodobně ovlivnil mnohé. (Třeba ty číslovky, co jsem později dopsala, jsou také zajímavé).

   Moc, moc a moc děkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.